ACTIEPLAN

1

COLLEGA’S INFORMEREN

2

SIGNALERINGSCRITERIA VASTSTELLEN

3

CLIËNTEN INFORMEREN

1

COLLEGA’S INFORMEREN

De eerste stap van het actieplan is het informeren van collega’s over de Verwijsindex. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we een kant en klare korte tekst over de Verwijsindex om te delen via email of intranet. Vul deze gerust aan met meer informatie.

Bekijk informatie voor collega's

Niet iedereen is een Guus geluk, voor sommige mensen komt de hulp te laat. Tijd om de krachten van alle professionals over heel Nederland te bundelen! Dit gaan we doen door samen te werken met de Verwijsindex: een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door een signaal in de verwijsindex weten wij sneller of een cliënt ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de cliënt de best mogelijke ondersteuning te bieden. Inmiddels wordt de Verwijsindex al in 70% van de Nederlandse gemeenten gebruikt. Wij sluiten ons daar natuurlijk graag bij aan.

Hoe werkt het?
De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de verwijsindex vermeld.

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

We zijn op dit moment bezig om de Verwijsindex binnen onze eigen organisatie te implementeren. Binnenkort meer informatie over de praktische details van het signaleren in de Verwijsindex.

Wie kan er signaleren?
Verder is een beslissing nodig over welke collega’s moeten kunnen registeren in de Verwijsindex. Dit kunnen de hulpverleners zelf zijn, of een melding die centraal gaat via de administratie. Bepaal wie er een signaal moet kunnen afgeven binnen jullie organisatie.

SIGNALERINGSCRITERIA VASTSTELLEN

De eerste stap van de Verwijsindex is nu voltooid. Tijd voor de tweede stap: het vaststellen van de signaleringscriteria. Om te helpen met het vaststellen van signaleringscriteria hebben we een handige checklist gemaakt.

Bekijk checklist signaleringscriteria

Bespreek met elkaar onderstaande problemen die voor kunnen komen, en bespreek bij welke combinatie problemen jullie een signaal willen afgeven.

Woon- en leefomstandigheden

 • Er zijn problemen betreffende de woning
 • De buurt waarin men woont is ontoereikend of onveilig 
 • Er is geen vaste woon- of verblijfplaats of men verhuist vaak
 • Er is onvoldoende materiële verzorging
 • Er zijn financiële problemen of er is afhankelijkheid van een uitkering en/of anderen

Lichamelijke en de geestelijke gezondheid

 • Problemen of een stoornis op het gebied van het emotionele of sociale functioneren en/of het gedrag.
 • Belangrijke personen om de client heen hebben fysieke, sociale, emotionele of gedragsproblemen
 • Inadequate lichamelijke en medische verzorging
 • Letsel en/of lichamelijke klachten die op mishandeling of prostitutie kunnen wijzen
 • Men is minderjarig en (aanstaand) ouder
 • Er is sprake van middelenmisbruik, gok- of computerverslaving
 • Er spelen ingrijpende gebeurtenissen (life events)

Pedagogische en relationele condities 

 • Er is onenigheid binnen het gezin en/of de relatie is problematisch
 • De ouders hebben problemen in de opvoeding 
 • Er is sprake van een civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel
 • Er zijn problemen met veranderingen in de leef- of gezinssamenstelling
 • Er is sprake van hulpverlening aan een partner of gezinslid vanwege ernstige problematiek
 • Een ander gezinslid dan de client is betrokken bij criminele activiteiten

Onderwijs en/of het werk

 • Er zijn problemen in het cognitief functioneren, leren en presteren
 • De client is van school/kinderopvang/werk gestuurd
 • De client heeft geen school, baan of andere dagbesteding
 • De client participeert onvoldoende in de samenleving
 • De client wisselt veelvuldig van school/baan
 • De jeugdige is leerplichtig en gaat niet naar school

De sociale omgeving buiten het gezin, de school of het werk

 • Er is sprake van een gebrekkig(e) (interactie met het) sociaal netwerk 
 • Client heeft geen hobby’s of interesses
 • De client en naaste omgeving maken geen of weinig gebruik van (sociale) voorzieningen 
 • De client ervaart uitsluiting, discriminatie of intimidatie/pesterij 
 • Client heeft in de leefomgeving gedragsproblemen of is betrokken bij criminele activiteiten
 • Client is slachtoffer van criminaliteit
 • Client heeft een strafrechtelijke maatregel
 • Client is makkelijk beïnvloedbaar door anderen en daardoor kwetsbaar

2

"Er is een grote groep cliënten die blij is als ze niet telkens weer hun verhaal moeten vertellen."

3

CLIËNTEN INFORMEREN

De laatste stap is het informeren van de clienten over de Verwijsindex. We adviseren clienten naar de speciale clienten webpage te verwijzen of de tekst van de site te gebruiken voor eigen communicatiemiddelen zoals een nieuwsbrief.

Toestemming
Tenslotte is er toestemming nodig van de client en/of de ouders om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Mondelinge toestemming is hierbij voldoende, bijvoorbeeld in een telefoongesprek. Samen wordt er overlegd welke informatie er wordt uitgewisseld en met welk doel dat gebeurt. Het gebruiken van een schriftelijk toestemmingsformulier is op grond van de AVG niet nodig.